تفسیر برگه آزمایش و نحوه انجام آن، به طور کامل و دقیق نیازمند دسترسی به نتایج آزمایش خاص و شرح کامل آن است. انجام آزمایشات روتین و کنترل میزان خطرناک آن کمک بسزایی برای سلامتی شما دارد.

به طور کلی، برای تفسیر برگه آزمایش خون، شما نیاز به مشاوره و توضیحات پزشک خود دارید. پزشک شما می‌تواند بر اساس نتایج مشخصات شما، علائم بالینی و سابقه پزشکی، نتایج آزمایش را با شما بررسی کند و تفسیر صحیح آن را ارائه دهد.

در صورتی که شما برگه آزمایش خود را در اختیار دارید و مایلید اطلاعات کلی را بدانید، با مراجعه به توضیحات ذکر شده در این قسمت میتوانید خودتان نیز این برگه آزمایش را تفسیر نمایید. ولی همچنان توصیه می‌شود که برای تفسیر دقیق و کامل برگه آزمایش، با پزشک خود مشورت کنید.

انجام آزمایش و چکاپ روتین برای سلامتی ضروری است.

علامت BP در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “BP” در برگه آزمایش به معنای “Blood Pressure” یا فشار خون است. اما باید توضیح دهم که فشار خون معمولاً به صورت مستقل در برگه آزمایش نمایش داده نمی‌شود. فشار خون معمولاً به صورت دو عدد نشان داده می‌شود، به عنوان مثال، 120/80 (خواندن: 120 بر 80)، که اولین عدد فشار خون سیستولیک (فشار خون در هنگام ضربان قلب) و دومین عدد فشار خون دیاستولیک (فشار خون در هنگام استراحت بین ضربان قلب) را نشان می‌دهد.

میزان نرمال فشار خون ممکن است بین منابع و استانداردهای مختلف متفاوت باشد، اما به طور کلی، معیارهایی که توسط گروههای پزشکی معتبر توصیه می‌شوند عبارتند از:

– فشار خون سیستولیک (عدد اول): کمتر از 120 میلیمتر جیوه (mmHg)
– فشار خون دیاستولیک (عدد دوم): کمتر از 80 میلیمتر جیوه (mmHg)

علامت CBC در نتایج آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “CBC” در نتایج آزمایش خون به معنای “Complete Blood Count” است. آزمایش CBC اطلاعاتی درباره تعداد و نسبت سلول‌های خونی ارائه می‌دهد. در زیر، میزان نرمال برخی از پارامترهای مهم CBC آورده شده است (مقادیر ممکن است با استانداردهای آزمایشگاه و منطقه متفاوت باشند):

1. سلول‌های قرمز (ردها):
– تعداد سلول‌های قرمز: بین 4.5 تا 5.5 میلیون سلول در میکرولیتر (μL) خون برای زنان و بین 4.5 تا 6 میلیون سلول در میکرولیتر (μL) خون برای مردان.
– هموگلوبین: بین 12 تا 16 گرم در دسی‌لیتر (g/dL) خون برای زنان و بین 13.5 تا 17.5 گرم در دسی‌لیتر (g/dL) خون برای مردان.
– هماتوکریت: بین 36 تا 46 درصد برای زنان و بین 41 تا 53 درصد برای مردان.

2. سلول‌های سفید (لکوسیت‌ها):
– تعداد لکوسیت‌ها: بین 4,500 تا 11,000 سلول در میکرولیتر (μL) خون.
– نسبت نوعی از لکوسیت‌ها (نئوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، آئوسینوفیل و بازوفیل): این نسبت باید در محدوده نرمال خود قرار داشته باشد.

3. پلاکت‌ها:
– تعداد پلاکت‌ها: بین 150,000 تا 450,000 سلول در میکرولیتر (μL) خون.

آزمایشگاه صدر داخلی

تفسیر علامت BG در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “BG” در برگه آزمایش خون به معنای “Blood Glucose” یا قند خون است. این آزمایش برای اندازه‌گیری سطح قند (گلوکز) در خون انجام می‌شود. میزان نرمال قند خون می‌تواند در موارد مختلف متفاوت باشد، اما به طور کلی، معیارهای متداول برای قند خون عبارتند از:

1. برای قند خون خونگیری صائم (قبل از صبحانه یا برخی ساعت‌های پس از وعده غذایی):
– میزان نرمال: بین 70 تا 99 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون.

2. برای قند خون خونگیری پس از وعده غذایی (عادتاً دو ساعت بعد از وعده غذایی):
– میزان نرمال: کمتر از 140 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون.

تفسیر LIPID در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “LIPID” در برگه آزمایش خون به معنای “Lipid Profile” است. آزمایش Lipid Profile برای بررسی سطح چربی‌ها و کلسترول در خون انجام می‌شود. در زیر، میزان نرمال برخی از پارامترهای مهم Lipid Profile آورده شده است (مقادیر ممکن است با استانداردهای آزمایشگاه و منطقه متفاوت باشند):

1. کلسترول کل:
– میزان نرمال: کمتر از 200 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون.

2. لیپوپروتئین‌های با دانسیته پایین (LDL):
– میزان نرمال: کمتر از 100 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون.

3. لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالا (HDL):
– میزان نرمال: بیشتر از 40 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون برای مردان و بیشتر از 50 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون برای زنان.

4. تری‌گلیسریدها:
– میزان نرمال: کمتر از 150 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون.

5. نسبت کلسترول به HDL:
– میزان نرمال: کمتر از 5 به 1.

تفسیر LFT در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “LFT” در برگه آزمایش خون به معنای “Liver Function Test” است. آزمایش LFT برای ارزیابی عملکرد کبد و شاخص‌های مرتبط با آن به کار می‌رود. در زیر، میزان نرمال برخی از پارامترهای مهم LFT آورده شده است (مقادیر ممکن است با استانداردهای آزمایشگاه و منطقه متفاوت باشند):

1. آلبومین:
– میزان نرمال: بین 3.4 تا 5.4 گرم در دسی‌لیتر (g/dL) خون.

2. آلانین آمینوترانسفراز (ALT):
– میزان نرمال: در زنان کمتر از 31 واحد در لیتر (U/L) خون و در مردان کمتر از 41 واحد در لیتر (U/L) خون.

3. آسپارتات آمینوترانسفراز (AST):
– میزان نرمال: در زنان کمتر از 31 واحد در لیتر (U/L) خون و در مردان کمتر از 37 واحد در لیتر (U/L) خون.

4. بیلیروبین:
– بیلیروبین کل:
– میزان نرمال: کمتر از 1.2 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون.
– بیلیروبین مستقیم:
– میزان نرمال: کمتر از 0.3 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون.

5. آلکالین فسفاتاز (ALP):
– میزان نرمال: بین 30 تا 120 واحد در لیتر (U/L) خون.

تفسیر KFT در برگه آزمایشات و میزان نرمال آن

علامت “KFT” در برگه آزمایش خون به معنای “Kidney Function Test” است. آزمایش KFT برای ارزیابی عملکرد کلیه‌ها و شاخص‌های مرتبط با آنها استفاده می‌شود. در زیر، میزان نرمال برخی از پارامترهای مهم KFT آورده شده است (مقادیر ممکن است با استانداردهای آزمایشگاه و منطقه متفاوت باشند):

1. کراتینین:
– میزان نرمال: در مردان بین 0.6 تا 1.2 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون و در زنان بین 0.5 تا 1.1 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون.

2. آزمایش ادرار برای ارزیابی کلیه‌ها:
– نرمال: ادرار بدون خون یا پروتئین غیر طبیعی.

3. آزمایش گلومرولونفریت:
– نرمال: عدم وجود نشانگرهای گلومرولونفریت در ادرار.

4. آزمایش نشانگرهای التهابی:
– C-راکتیو پروتئین (CRP):
– میزان نرمال: کمتر از 0.5 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) خون.
– سرعت ترسیب گلبول قرمز (ESR):
– میزان نرمال: در زنان کمتر از 20 میلیمتر در ساعت (mm/h) و در مردان کمتر از 15 میلیمتر در ساعت (mm/h).

تفسیر علامت RBC در برگه آزمایش میزان نرمال آن

علامت “RBC” در برگه آزمایش خون به معنای “Red Blood Cell” (سلول قرمز خون) است. این پارامتر به تعداد سلول‌های قرمز (RBCs) در یک واحد حجم خون اشاره دارد. معمولاً تعداد سلول‌های قرمز خون در هر میلی‌لیتر (mL) خون گزارش می‌شود.

میزان نرمال سلول‌های قرمز خون می‌تواند در طیف وسیعی از مقادیر متفاوت باشد و معمولاً بسته به جنسیت، سن و شرایط فرد متغیر است. در ادامه، محدوده‌های نرمال معمولی برای تعداد سلول‌های قرمز خون در آزمایش خون آورده شده است:

– در مردان: معمولاً بین 4.5 و 5.5 میلیون سلول قرمز در میکرولیتر (معادل 4.5-5.5 × 10^6/μL) خون.
– در زنان: معمولاً بین 4.0 و 5.0 میلیون سلول قرمز در میکرولیتر (معادل 4.0-5.0 × 10^6/μL) خون.

تفسیر علامت WBC در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “WBC” در برگه آزمایش خون به معنای “White Blood Cell” (سلول سفید خون) است. این پارامتر به تعداد سلول‌های سفید خون (WBCs) در یک واحد حجم خون اشاره دارد. معمولاً تعداد سلول‌های سفید خون در هر میکرولیتر (μL) خون گزارش می‌شود.

میزان نرمال سلول‌های سفید خون ممکن است در محدوده‌های مختلفی قرار بگیرد و بسته به آزمایشگاه و منطقه متفاوت باشد. در ادامه، محدوده‌های نرمال معمولی برای تعداد سلول‌های سفید خون در آزمایش خون آورده شده است:

– بین 4،000 تا 11،000 سلول سفید خون در میکرولیتر (4.0 – 11.0 × 10^3/μL) خون.

تفسیر علامت Hb در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “Hb” در برگه آزمایش خون به معنای “Hemoglobin” (هموگلوبین) است. هموگلوبین یک پروتئین است که در سلول‌های قرمز خون وجود دارد و نقش مهمی در حمل اکسیژن از ریه‌ها به سایر اندام‌های بدن دارد.

میزان نرمال هموگلوبین بسته به جنسیت، سن و شرایط فرد متفاوت است. در ادامه، محدوده‌های نرمال معمولی برای هموگلوبین در آزمایش خون آورده شده است:

– در مردان: معمولاً بین 13.5 و 17.5 گرم در دسی‌لیتر (g/dL) خون.
– در زنان: معمولاً بین 12.0 و 15.5 گرم در دسی‌لیتر (g/dL) خون.

تفسیر علامت ESR در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “ESR” در برگه آزمایش خون به معنای “Erythrocyte Sedimentation Rate” (نرخ ترسیب سلول‌های قرمز خون) است. این آزمایش برای اندازه‌گیری سرعت ترسیب سلول‌های قرمز خون در لوله آزمایشی استفاده می‌شود. نرخ ترسیب سلول‌های قرمز خون ممکن است در برخی شرایط بدنی و بیماری‌ها افزایش یابد.

میزان نرمال نرخ ترسیب سلول‌های قرمز خون بسته به جنسیت، سن و شرایط فرد متفاوت است. در ادامه، محدوده‌های نرمال معمولی برای ESR در آزمایش خون آورده شده است:

– در مردان: معمولاً بین 0 و 15 میلی‌متر در ساعت (mm/hr).
– در زنان: معمولاً بین 0 و 20 میلی‌متر در ساعت (mm/hr).

دقت کنید که این مقادیر نرمال ممکن است در هر آزمایشگاه و منطقه متفاوت باشند. همچنین، مقادیر ESR ممکن است بسته به شرایط و عوامل دیگری مانند بیماری‌ها، التهابات، التهاب مزمن، عفونت‌ها و داروها تغییر کند.

نتیجه ESR به تنهایی نمی‌تواند تشخیص دقیقی را در مورد بیماری ارائه دهد. این نتیجه به عنوان یکی از ابزارهای تشخیصی مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید با سایر علائم بالینی، سابقه پزشکی و آزمایشات تکمیلی دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.

تفسیر علامت CRP در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “CRP” در برگه آزمایش خون به معنای “C-Reactive Protein” (پروتئین سی-ری‌اکتیو) است. پروتئین سی-ری‌اکتیو یک پروتئین التهابی است که در بدن در پاسخ به التهاب و عفونت‌ها تولید می‌شود. اندازه‌گیری سطح CRP در آزمایش خون می‌تواند به عنوان یک نشانگر عفونت یا التهاب در بدن استفاده شود.

میزان نرمال پروتئین سی-ری‌اکتیو ممکن است در برخی شرایط و عوامل متفاوت باشد. در ادامه، محدوده‌های نرمال معمولی برای CRP در آزمایش خون آورده شده است:

– سطح طبیعی CRP در بدن بالا نیست. در عدم وجود التهاب یا عفونت، سطح CRP اغلب کمتر از 10 میلی‌گرم بر لیتر (mg/L) است.
– در موارد عفونت‌ها و التهابات شدید، سطح CRP ممکن است به طور قابل توجهی افزایش یابد و بیش از 100 میلی‌گرم بر لیتر (mg/L) را ببالا برود.

در هر صورت، نتیجه CRP باید با سایر علائم بالینی، سابقه پزشکی و آزمایشات تکمیلی دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد تا تشخیص صحیح و نتیجه‌گیری مناسب انجام شود.

تفسیر علامت ALT در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “ALT” در برگه آزمایش خون به معنای “Alanine Aminotransferase” (آلانین آمینوترانسفراز) است. آلانین آمینوترانسفراز یک آنزیم است که در سلول‌های کبدی وجود دارد و نقش مهمی در فرایندهای متابولیکی داخل کبد دارد. اندازه‌گیری سطح ALT در آزمایش خون می‌تواند به عنوان یک نشانگر عملکرد کبد استفاده شود.

معمولاً میزان نرمال ALT در آزمایش خون به طور معمول بین 7 تا 56 واحد بین‌المللی در لیتر (IU/L) قرار دارد. با این حال، مقادیر نرمال ممکن است در هر آزمایشگاه و منطقه متفاوت باشند، بنابراین بهتر است با مقادیر نرمال خاص آزمایشگاه خود مشورت کنید.

مقدار ALT در آزمایش خون ممکن است در بیماری‌های کبدی مانند التهاب کبدی، چربی در کبد، سیروز کبدی و آسیب کبدی افزایش یابد. علاوه بر این، مصرف داروها، عوامل مسمومیتی و برخی بیماری‌های دیگر نیز می‌توانند منجر به افزایش سطح ALT در آزمایش خون شوند.

در صورتی که نتیجه ALT خارج از محدوده نرمال باشد، بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

تفسیر علامت AST در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “AST” در برگه آزمایش خون به معنای “Aspartate Aminotransferase” (آسپارتات آمینوترانسفراز) است. آسپارتات آمینوترانسفراز نیز مانند ALT یک آنزیم است که در سلول‌های کبدی، قلبی، عضلانی و سایر بافت‌ها وجود دارد و نقش مهمی در فرایندهای متابولیکی بدن دارد. اندازه‌گیری سطح AST در آزمایش خون می‌تواند به عنوان یک نشانگر عملکرد کبد و قلب استفاده شود.

معمولاً میزان نرمال AST در آزمایش خون به طور معمول بین 5 تا 40 واحد بین‌المللی در لیتر (IU/L) قرار دارد. اما نرمال رنج مقادیر ممکن است در آزمایشگاه‌ها و مناطق مختلف متفاوت باشد، بنابراین بهتر است با مقادیر نرمال خاص آزمایشگاه خود مشورت کنید.

مقدار AST در آزمایش خون ممکن است در بیماری‌های کبدی مانند التهاب کبدی، سیروز کبدی، آسیب کبدی و در بیماری‌های قلبی مثل آسیب قلبی افزایش یابد. همچنین، مصرف برخی داروها و عوامل مسمومیتی نیز می‌توانند منجر به افزایش سطح AST در آزمایش خون شوند.

در صورتی که نتیجه AST خارج از محدوده نرمال باشد، بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

تفسیر علامت HDL در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “HDL” در برگه آزمایش خون به معنای “High-Density Lipoprotein” (لیپوپروتئین با چگالی بالا) است. HDL یکی از فراورده‌های چربی خون است که به عنوان کلسترول خوب شناخته می‌شود. HDL نقش مهمی در حمل و انتقال کلسترول از بافت‌ها به کبد برای تخلیص آن از بدن دارد.

میزان نرمال HDL در آزمایش خون معمولاً بالاتر از 40 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در مردان و بالاتر از 50 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در زنان است. اما، این مقادیر می‌توانند در هر آزمایشگاه و منطقه متفاوت باشند، بنابراین بهتر است با مقادیر نرمال خاص آزمایشگاه خود مشورت کنید.

سطح بالای HDL در آزمایش خون بهتر است، زیرا HDL به عنوان کلسترول خوب شناخته می‌شود و عملکرد محافظتی در برابر بیماری‌های قلبی-عروقی دارد. HDL با جمع‌آوری کلسترول اضافی از دیواره عروق خونی و حمل آن به کبد برای تخلیص از بدن، به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی مانند انسداد عروق کرونری و سکته قلبی کمک می‌کند.

به هر حال، تفسیر نتیجه HDL باید در کنار سایر فاکتورهای ریسک قلبی-عروقی مانند کلسترول کل، LDL (لیپوپروتئین با چگالی پایین) و تری‌گلیسریدها انجام شود. اگر HDL شما کمتر از میزان نرمال است، ممکن است پزشک شما توصیه‌هایی برای بهبود سطح HDL و کاهش ریسک بیماری‌های قلبی-عروقی به شما ارائه کند، از جمله تغییر در سبک زندگی، تغذیه مناسب و فعالیت بدنی منظم.

تفسیر علامت LDL در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “LDL” در برگه آزمایش خون به معنای “Low-Density Lipoprotein” (لیپوپروتئین با چگالی پایین) است. LDL یکی از فراورده‌های چربی خون است که به عنوان کلسترول بد شناخته می‌شود. سطح بالا LDL ممکن است با افزایش ریسک بیماری‌های قلبی-عروقی مرتبط باشد.

میزان نرمال LDL در آزمایش خون به طور کلی باید کمتر از 130 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) باشد. با این حال، بسته به عوامل ریسک فردی، مقادیر هدف برای LDL ممکن است متفاوت باشند. به طور کلی، در افرادی که عوامل ریسک بالا برای بیماری‌های قلبی-عروقی دارند، هدف LDL زیر 100 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) قرار می‌گیرد. همچنین، در بیمارانی که در گروه خطر بالاتر قرار دارند (مانند افرادی با بیماری عروق کرونری یا دیابت)، هدف LDL ممکن است زیر 70 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) باشد.

سطح بالای LDL در آزمایش خون نشانگر تجمع کلسترول در دیواره عروق است و می‌تواند باعث انسداد عروق کرونری و افزایش خطر سکته قلبی شود. در صورتی که سطح LDL شما بالا باشد، پزشک شما ممکن است توصیه‌هایی برای کاهش آن و کنترل ریسک بیماری‌های قلبی-عروقی به شما ارائه کند، از جمله تغییر در سبک زندگی، تغذیه مناسب، و در صورت لزوم، مصرف داروهای کاهنده کلسترول.

تفسیر علامت UA در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “UA” در برگه آزمایش خون به معنای “Uric Acid” (اوریک اسید) است. اوریک اسید یک ترکیب شیمیایی است که در فرایند تجزیه و هضم پورین‌ها، که بخشی از پروتئین‌ها هستند، تولید می‌شود. سطح اوریک اسید در خون می‌تواند به عنوان یک شاخص برای بررسی وضعیت خاصیت اسیدی-بازی بدن و همچنین برای تشخیص و پیگیری بیماری‌های مرتبط با اوریک اسید مانند نقرس و نفروپاتی اوریک اسیدی استفاده شود.

میزان نرمال اوریک اسید در آزمایش خون معمولاً در محدوده زیر 6 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در مردان و زیر 5 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در زنان قرار دارد. با این حال، میزان نرمال ممکن است در آزمایشگاه‌ها و مناطق مختلف متفاوت باشد، بنابراین بهتر است با مقادیر نرمال خاص آزمایشگاه خود مشورت کنید.

ارزیابی سطح اوریک اسید مهم است زیرا سطح بالای آن می‌تواند به تشکیل بلورهای اورات در مفاصل و بافت‌های دیگر بینجامد و منجر به علائم نقرس مانند درد و التهاب مفاصل شود. همچنین، سطح بالای اوریک اسید می‌تواند با بروز مشکلات کلیوی همراه باشد.

اگر نتیجه UA شما خارج از محدوده نرمال باشد، بهتر است با پزشک خود مشورت کنید. پزشک شما می‌تواند نتیجه را در کنتکست تاریخچه پزشکی شما، سایر پارامترها و علائم بالینی مورد بررسی قرار دهد و نتیجه‌گیری دقیق‌تری ارائه دهد و در صورت لزوم تشخیص و درمان مناسب را تعیین کند.

تفسیر علامت UMA در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “UMA” در برگه آزمایش ادرار ممکن است به میکروآلبومین (Microalbumin) اشاره کند. این آزمایش برای اندازه‌گیری مقدار آلبومین (یک نوع پروتئین) در ادرار استفاده می‌شود. میکروآلبومین، کمیتی از آلبومین است که در مقادیر بسیار کمتر از حد تشخیص دستگاه‌های آزمایشگاهی معمول قرار دارد. ارزیابی میزان میکروآلبومین در ادرار می‌تواند به تشخیص زودهنگام مشکلات کلیوی، به ویژه نشانگر نفروپاتی دیابتی (یک عارضه ارتباطی با دیابت) کمک کند.

مقادیر نرمال میکروآلبومین در ادرار ممکن است در هر آزمایشگاه یا منطقه متفاوت باشد. با این حال، به طور کلی، مقادیر زیر به عنوان محدوده نرمال میکروآلبومین در ادرار در نظر گرفته می‌شوند:

– کمتر از 30 میلی‌گرم در 24 ساعت: در صورتی که مقدار میکروآلبومین در ادرار کمتر از 30 میلی‌گرم در طول یک روز (24 ساعت) باشد، به عنوان نرمال تلقی می‌شود.

– بین 30 تا 300 میلی‌گرم در 24 ساعت: این محدوده نشان دهنده وجود کمیت‌های ناچیز تا متوسطی از میکروآلبومین در ادرار است و ممکن است نشانگر مشکلات مبتلا به نفروپاتی دیابتی باشد.

– بیشتر از 300 میلی‌گرم در 24 ساعت: مقدار بالای 300 میلی‌گرم در ادرار ممکن است نشانگر وجود مشکلات جدی نفروپاتی دیابتی و آسیب کلیه باشد.

به هر حال، تفسیر دقیق نتایج آزمایش UMA بستگی به شرایط بالینی و تاریخچه پزشکی هر فرد دارد. بهتر است با پزشک خود در مورد نتیجه آزمایش و تفسیر آن صحبت کنید. پزشک شما قادر خواهد بود نتیجه را در کنتکست مشکلات شما و سایر آزمایش‌ها و علائم بالینی مورد بررسی قرار دهد و تشخیص دقیق‌تری ارائه دهد و در صورت لزوم درمان مناسب را تعیین کند.

تفسیر علامت Ccr در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “Ccr” در برگه آزمایش خون به معنای “Creatinine Clearance” (پاکسازی کراتینین) است. این آزمایش برای اندازه‌گیری نرخ فیلتراسیون کلیه‌ها و عملکرد کلیه‌ها استفاده می‌شود.

نرمال‌ترین روش برای اندازه‌گیری Ccr، استفاده از نمونه ادرار 24 ساعته است. در این روش، شما باید تمام ادرار تولید شده در طول 24 ساعت را جمع‌آوری کرده و نمونه‌ای از آن را به آزمایشگاه ارسال کنید. سپس سطح کراتینین در ادرار و سطح کراتینین در خون اندازه‌گیری می‌شود. براساس این مقادیر و حجم ادرار جمع‌آوری شده، Ccr محاسبه می‌شود.

میزان نرمال Ccr در آزمایش خون معمولاً بین 90 تا 120 میلی‌لیتر بر دقیقه (mL/min) در بزرگسالان است. با این حال، نرمال رنج می‌تواند با توجه به جنسیت، سن و وضعیت فیزیکی فرد متغیر باشد. عوامل دیگری نیز ممکن است تأثیرگذار باشند، از جمله مصرف داروها، بیماری‌های مزمن، وضعیت بارداری و سطح آب مصرفی.

تفسیر علامت FOBT در برگه آزمایش

علامت “FOBT” در برگه آزمایش خون به معنای “Fecal Occult Blood Test” (آزمایش خون مخفی در مدفوع) است. این آزمایش برای تشخیص و آشکارسازی خون مخفی در مدفوع استفاده می‌شود، که ممکن است نشانه‌ای از بیماری‌های گوارشی مانند زخم معده، سرطان روده بزرگ و برخی بیماری‌های دیگر باشد.

نتیجه این آزمایش به صورت مثبت یا منفی گزارش می‌شود. نتیجه مثبت به معنای وجود خون مخفی در مدفوع است، در حالی که نتیجه منفی به معنای عدم وجود خون مخفی در مدفوع است. اگر نتیجه آزمایش FOBT مثبت باشد، معمولاً نیاز به ادامه تشخیص و بررسی بیشتر با استفاده از روش‌های تصویربرداری مانند کولونوسکوپی و یا سیگموئیدوسکوپی می‌باشد. این روش‌ها به پزشک کمک می‌کنند تا منبع و علت خونریزی را شناسایی کرده و در صورت لزوم درمان مناسب را تعیین کند.

معیارهای نرمال برای آزمایش FOBT به طور کلی به نتیجه منفی اشاره دارد، به این معنی که خون مخفی در مدفوع تشخیص داده نمی‌شود. با این حال، هر آزمایشگاه ممکن است معیارهای مختلفی برای نتیجه آزمایش FOBT داشته باشد. بنابراین، بهتر است با پزشک خود مشورت کنید و نتیجه خاص آزمایشگاه خود را در کنتکست تاریخچه پزشکی شما بررسی کنید.

مهم است بدانید که نتیجه مثبت در آزمایش FOBT نهایتاً به تشخیص بیماری‌های گوارشی نیازمند ارزیابی و تأیید نهایی توسط پزشک است.

تفسیر علامت FFat در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

آزمایش FFAT (Fecal Fat) یا چربی مدفوع، برای اندازه‌گیری میزان چربی موجود در مدفوع استفاده می‌شود. این آزمایش به کمک نمونه‌ای از مدفوع، مقدار چربی موجود در آن را سنجیده و ارزیابی می‌کند.

نرمال رنج مقادیر چربی مدفوع ممکن است در طبقه‌بندی‌های مختلف متفاوت باشد. در برخی آزمایشگاه‌ها، معیار نرمال برای آزمایش چربی مدفوع به عنوان مقدار زیر 7 گرم در روز تعیین شده است. اما به طور کلی، مقادیر بالای 7 گرم در روز به عنوان نمونه‌های نرمال تلقی می‌شوند.

مقادیر بیشتر از حد نرمال چربی مدفوع نمک‌ها و ترکیبات دیگر را در مدفوع نامرئی کرده و می‌تواند نشانگر مشکلات گوارشی باشد. برخی از علل افزایش چربی مدفوع شامل مشکلات جذب چربی، التهاب روده، سندرم روده تحریک‌پذیر و نقصان آنزیم‌های گوارشی است.

تفسیر علامت TFT در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

علامت “TFT” در برگه آزمایش ممکن است به آزمایش TFT (Thyroid Function Test) اشاره کند. این آزمایش برای ارزیابی وضعیت عملکرد غده تیروئید استفاده می‌شود. نرمال رنج مقادیر آزمایش TFT ممکن است در طبقه‌بندی‌های مختلف متفاوت باشد، اما در ادامه مقادیر نرمال برای برخی از پارامترهای معمولاً شامل شده در آزمایش TFT آورده شده است:

1. TSH (Thyroid Stimulating Hormone): معیار اصلی برای اندازه‌گیری فعالیت غده تیروئید. دستگاه‌های آزمایشگاهی ممکن است محدوده نرمال بین 0.4 تا 4.0 میکرویونیت بر میلی‌لیتر (µIU/mL) یا مقادیر مشابه را تعیین کنند.

2. T4 (Thyroxine): یک هورمون تیروئیدی که توسط غده تیروئید ترشح می‌شود. مقادیر نرمال بین 4.5 تا 12.5 میکروگرم بر دسی‌لیتر (µg/dL) یا مقادیر مشابه قرار می‌گیرد.

3. T3 (Triiodothyronine): هورمون دیگری است که توسط غده تیروئید ترشح می‌شود. مقادیر نرمال بین 80 تا 200 نانوگرم بر دسی‌لیتر (ng/dL) یا مقادیر مشابه قرار می‌گیرد.

مهم است بدانید که مقادیر نرمال ممکن است در طول زمان و با توجه به استانداردهای آزمایشگاهی تغییر کنند. برای تفسیر دقیق نتایج آزمایش TFT و تشخیص وضعیت تیروئید خود، بهتر است با پزشک خود مشورت کنید. پزشک شما قادر خواهد بود نتایج را در کنتکست تاریخچه پزشکی و علائم بالینی شما بررسی کند و تشخیص دقیق‌تری را تعیین کند و در صورت لزوم درمان مناسب را تجویز کند.

برگه نتایج آزمایش

تفسیر علامت  HbA1c در برگه آزمایش و میزان نرمال آن

در این آزمایش میزان هموگلوبین گلیکوزیله موجود در خون اندازه‌گیری میشود این نوع از هموگلوبین زمانی در خون ایجاد می‌شود که پروتئین موجود در گلبول‌های قرمز خون که وظیفه حمل اکسیژن را بر عهده دارند با قند آزاد در خون ترکیب می‌شوند. این قند از طریق خون به تمام نقاط بدن حمل می‌شود. وجود قند در برخی از اندام‌ها آثار و مشکلات جدی را در بیمار می‌تواند به همراه داشته باشد.

Hemoglobin A1c (HbA1c) یک آزمایش خون است که برای اندازه‌گیری سطح گلوکوز خون در عرض سه ماه گذشته استفاده می‌شود. این آزمایش اطلاعاتی درباره کنترل قند خون در طول مدت طولانی‌تری نسبت به آزمایش‌های معمول قند خون فراهم می‌کند.

مقادیر نرمال HbA1c ممکن است با توجه به استانداردهای آزمایشگاهی و راهنماهای بالینی متفاوت باشد. با این حال، در عموم، محدوده‌های زیر به عنوان محدوده نرمال HbA1c در نظر گرفته می‌شوند:

1. برای افراد بدون دیابت:
– کمتر از 5.7٪: معمولاً به عنوان نرمال تلقی می‌شود.

2. برای مدیریت دیابت:
– بین 5.7٪ تا 6.4٪: معمولاً به عنوان پیش‌دیابت (عدم تطابق قند خون) تلقی می‌شود.
– 6.5٪ یا بیشتر: ممکن است نشانگر دیابت باشد.

هدف ترسیم محدوده HbA1c برای هر فرد ممکن است متغیر باشد و باید با پزشک شما مشورت شود. هدف درمانی HbA1c بستگی به وضعیت سلامتی شما، تاریخچه پزشکی، سن، عوامل خطر و هدف درمانی دارد. پزشک شما می‌تواند محدوده هدف HbA1c را بر اساس این عوامل تعیین کند.

تمامی علایم اختصاری و میزان نرمال آن ها بطور خلاصه

در این مقاله سعی شده است علایم و اختصاراتی که بیشتر و بصورت معمول در برگه ها درج شده است را بصورت مفصل شرح دهیم با این حال ممکن است در برخی از برگه های آزمایش علایم یا اختصاراتی ببینید که در این لیست موجود نیست که ما آنها را برایتان در لیست زیر بصورت کامل آماده کرده ایم.جهت راهنمایی های بیشتر میتوانید با مشاورین ما در آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید تا توضیحات کامل و تکمیلی را بصورت رایگان در اختیار شما قرار دهند.

A1A (آلفا-1 آنتی‌تریپسین): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

A1c (هموگلوبین A1c): 4-5.6% (به عنوان نرمال)، بالاتر از 5.6% به عنوان دیابت معمولی شناخته می‌شود.

AB (آنتی‌بادی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

ABG (گاز خونی شریانی):

pH: 7.35-7.45

PaO2 (فشار جزئی اکسیژن خون شریانی): 75-100 میلی‌متر جیوه (mmHg)

PaCO2 (فشار جزئی دی اکسید کربن خون شریانی): 35-45 میلی‌متر جیوه (mmHg)

HCO3- (بیکربنات): 22-28 میلی‌همول بر لیتر (mEq/L)

ABRH (گروه ABO و گروه Rh):

ABO: A, B, AB, O

Rh: Positive (+) یا Negative (-)

ABT (تیتر آنتی‌بادی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

ACA (آنتی‌بادی ضد کاردیولیپین): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

ACE (آنژیوتانسین تبدیل کننده آنزیم): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

Acid Phos (فسفاتاز اسیدی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

ACT (زمان لختگی فعال): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

ACTH (هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

ADA (آدنوزین دئامیناز): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

AFB (باکتری اسیدزا): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

AFP (آلفا فتوپروتئین): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص ممربوط است.

AG (آنتی‌ژن): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

ALA (آمینولوولینیک اسید): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

Alb (آلبومین): 3.5-5.0 گرم بر دسی‌لیتر (g/dL)

Alk Phos (فسفاتاز قلیایی): 44-147 واحد بین‌المللی بر لیتر (IU/L)

ANA (آنتی‌بادی ضد هسته): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

Anti-HBc (آنتی‌بادی هپاتیت B کور): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

Anti-HBe (آنتی‌بادی هپاتیت B ای): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

Anti-HBs (آنتی‌بادی سطح هپاتیت B): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

Anti-HCV (آنتی‌بادی هپاتیت C): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

APT (مدفوع برای هموگلوبین جنینی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

aPTT (زمان لختگی جزئی فعال شده): 25-35 ثانیه

ASN (اسکرین آنتی‌بادی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

ASO (آنتی‌استرپتولیزین-O): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

ASP (مقاومت آسپرین): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

AT III (فعالیت آنتی‌ترومبین III): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

B12 (ویتامین B12): 200-900 پیکوگرم بر میلی‌لیتر (pg/mL)

BMP (پانل متابولیک پایه): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

BNP (پپتید ناتریورتیک مغزی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

BUN (آزمایش نیتروژن ادرار): 6-20 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL)

C1 (کمپلمنت C1، عملکردی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

C1Q (آزمایش پیوند C1Q): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

C2 (کمپلمنت C2): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

C3 (کمپلمنت C3): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

C4 (کمپلمنت C4): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

Ca (کلسیم): 8.5-10.5 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL)

CBC (شمارش کامل سلول‌های خونی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

CBCD (شمارش کامل سلول‌های خونی با تفکیک): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

CEA (آنتی‌ژن کارسینوئمبریونیک): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

CH50 (آزمایش ایمونوآسی کمپلمنت، کلی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

CK (کیناز کراتین): 30-200 واحد بین‌المللی بر لیتر (IU/L)

Cl (کلرید): 96-106 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mmol/L)

CMB (پانل CKMB): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

CMP (پانل متابولیک جامع): نرمال میزان نرمال برای برخی از آزمایشات پیوست شده به شرح زیر است:

Cu (مس): 70-150 میکروگرم بر دسی‌لیتر (mcg/dL)

CRP (پروتئین C-واکنش آسه): معمولاً مقادیر زیر 10 میلی‌گرم بر لیتر (mg/L) در نرمال است، اما میزان طبیعی بستگی به آزمایشگاه و روش اندازه‌گیری دارد.

CREAT (کراتین): معمولاً 0.6-1.3 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در مردان و 0.5-1.1 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در زنان.

CrCl (کلireatinine Clearance): معمولاً بین 90 و 120 میلی‌لیتر بر دقیقه (mL/min) در مردان و بین 80 و 110 میلی‌لیتر بر دقیقه (mL/min) در زنان.

CRD (نوع سیم): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

CREAT (کراتین): معمولاً 0.6-1.3 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در مردان و 0.5-1.1 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در زنان.

CRP (پروتئین C-واکنش آسه): معمولاً مقادیر زیر 10 میلی‌گرم بر لیتر (mg/L) در نرمال است، اما میزان طبیعی بستگی به آزمایشگاه و روش اندازه‌گیری دارد.

Cu (مس): 70-150 میکروگرم بر دسی‌لیتر (mcg/dL)

D Bil (بیلی‌روبین مستقیم): 0-0.3 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL)

DAT (آزمایش آنتی‌گلوبولین مستقیم): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

DCAS (شاخص DAT و غشاء AB): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

DHEA (دهیدرواپی‌آندرواسترون): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

DHEAS (دهیدرواپی‌آندرواسترون-سولفات): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

DIFM (دیفرانسیل): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

Dig (دیژوکسین): 0.8-2.0 نانوگرم بر میلی‌لیتر (ng/mL)

EOS (ازینوفیل‌ها): 0-7 درصد از تعداد سلول‌های سفید خون (WBC)

EPO (اریتروپوئیتین): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

ERA (آزمایش گیرنده استروژن): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

ESR (نرخ رسوب گلبول‌های قرمز): تا 15 میلی‌متر در ساعت (mm/hr) در مردان و تا 20 میلی‌متر در ساعت (mm/hr) در زنان.

ETOH (اتانول): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

FBS (قند خون ناشتا): 70-100 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL)

Fe (آهن کل): معمولاً 60-170 میکروگرم بر دسی‌لیتر (mcg/dL) در مردان و 50-150 میکروگرم بر دسی‌لیتر (mcg/dL) در زنان.

FEP (پروتوپورفیرین آهن آزاد در اریتروسیت): معمولاً 25-150 میکروگرم بر دسی‌لیتر (mcg/dL)

FFN (فیبرونکتین جنینی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص بارداری مربوط است.

FFQ (چربی مدفوع): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

Fol (فولات): معمولاً 2.7-17 نانوگرم بر میلی‌لیتر (ng/mL)

FSH/LH (ارزیابی FSH/LH): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

FT3 (تری‌ایودوتیرونین آزاد): معمولاً 2.3-4.2 پیکوگرم بر میلی‌لیتر (pg/mL)

FT4 (تیروکسین آزاد): معمولاً 0.8-1.8 نانوگرم بر دسی‌لیتر (ng/dL)

G2PP (قند خون پس از 2 ساعت از وعده غذایی): معمولاً کمتر از 140 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL)

G-6-PD (گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

Gamma GT (گاما گلوتامیل ترانسفراز): معمولاً تا 55 واحد بر لیتر (U/L) در مردان و تا 38 واحد بر لیتر (U/L) در زنان.

GCT (آزمایش چالش قند): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

GDS (صفرايي بارداري): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

GGT (گاما گلوتامیل ترانسفراز): معمولاً تا 45 واحد بر لیتر (U/L) در مردان و تا 32 واحد بر لیتر (U/L) در زنان.

G2PP (قند خون پس از 2 ساعت از وعده غذایی): معمولاً کمتر از 140 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

G-6-PD (گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز): آزمایش G-6-PD به منظور بررسی وجود یا عدم وجود نقص آنزیم G-6-PD در بدن انجام می‌شود. نرمال یا مرجعی برای این آزمایش وجود ندارد و نتیجه به تفسیر بیماری خاص مربوط است.

Gamma GT (گاما گلوتامیل ترانسفراز): معمولاً میزان طبیعی Gamma GT در مردان تا 55 واحد بر لیتر (U/L) و در زنان تا 38 واحد بر لیتر (U/L) است.

GCT (آزمایش چالش قند): این آزمایش برای ارزیابی نحوه پاسخگویی بدن به مصرف قند انجام می‌شود. نرمال یا مرجعی برای این آزمایش وجود ندارد و نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

GDS (صفرايي بارداري): نرمال یا مرجعی برای این آزمایش وجود ندارد و نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

GGT (گاما گلوتامیل ترانسفراز): معمولاً تا 55 واحد بر لیتر (U/L) در مردان و تا 38 واحد بر لیتر (U/L) در زنان.

GH (هورمون رشد): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

Glu (گلوکز): معمولاً 70-99 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در خون خواسته می‌شود.

H&H (یا H/H) (هموگلوبین و هماتوکریت): معمولاً هموگلوبین 12-16 گرم بر دسی‌لیتر (g/dL) در زنان و 13.5-17.5 گرم بر دسی‌لیتر (g/dL) در مردان و هماتوکریت 36-48 درصد در زنان و 38.8-50 درصد در مردان است.

Hapto (هاپتوگلوبین): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

HbA1c (هموگلوبین A1c): معمولاً زیر 5.7 درصد در نرمال است.

HBeAb (آنتی‌بادی ویروس هپاتیت B): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

HBeAg (آنتی‌ژن ویروس هپاتیت B): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

HBsAb (آنتی‌بادی سطح ویروس هپاتیت B): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

HBsAg (آنتی‌ژن سطح ویروس هپاتیت B): معمولاً منفی است و در صورت مثبت بودن نشان دهنده عفونت ویروس هپاتیت B است.

hCG (گانادوتروپین کوریونیک انسانی): در زنان غیرباردار و مردان معمولاً کمتر از 5 میلی واحد بر میلی‌لیتر (mIU/mL) است، در زنان باردار میزان آن متفاوت است و با پیشرفت بارداری افزایش می‌یابد.

hCG (urine) (آزمایش ادرار بارداری): تست بارداری ادراری معمولاً نتیجه مثبت است اگر سطح hCG در ادرار بالاتر از حد حساسیت آزمایشگاه باشد.

HCT (هماتوکریت): معمولاً 36-48 درصد در زنان و 38.8-50درصد در مردان است.

HDL (لیپوپروتئین با چگالی بالا): معمولاً بالاتر از 40 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در مردان و بالاتر از 50 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در زنان.

HFP (پانل عملکرد کبدی): این آزمایش شامل چندین مورد است و هر قسمت از آن ممکن است محدوده مقادیر نرمال خاص خود را داشته باشد. برای هر آزمایش در پانل، به مقادیر نرمال خاص آن مراجعه کنید.

HGB (هموگلوبین): معمولاً 13.5-17.5 گرم بر دسی‌لیتر (g/dL) در مردان و 12-15.5 گرم بر دسی‌لیتر (g/dL) در زنان.

HgbA1c (هموگلوبین A1c): معمولاً زیر 5.7 درصد در نرمال است.

HGH (هورمون رشد انسانی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

HIAA (استیک اسید 5-هیدروکسی ایندول): معمولاً کمتر از 17 میکروگرم در 24 ساعت (μg/24h) در نرمال است.

HIV (ویروس ایمنی نقص انسانی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

HPV (ویروس پاپیلومای انسانی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

HSV (ویروس هرپس ساده): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

iCa (کلسیم یونیزه): معمولاً 1.12-1.32 میلی‌مول بر لیتر (mmol/L) در نرمال است.

IFE (الکتروفورز ایمنی): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

IgA (ایمونوگلوبولین A): معمولاً 70-400 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

IgE (ایمونوگلوبولین E): معمولاً کمتر از 100 واحد بر میلی‌لیتر (IU/mL) در نرمال است.

IGF (فاکتور رشد شبه انسولینی-۱): معمولاً بین 90 و 280 نانوگرم بر میلی‌لیتر (ng/mL) در نرمال است.

IgG (ایمونوگلوبولین G): معمولاً بین 700 و 1600 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

IgM (ایمونوگلوبولین M): معمولاً بین 50 و 300 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

INR (زمان پروترومبین): معمولاً بین 0.9 و 1.1 در نرمال است.

Jo-1 (آنتی‌بادی Jo-1): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

KB (آزمایش Kleihauer-Betke): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

K (پتاسیم): معمولاً بین 3.5 و 5.0 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mEq/L) در نرمال است.

Lact(o) (لاکتوفرین): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

LD (دی‌هیدروژناز لاکتات): معمولاً بین 140 و 280 واحد بر لیتر (U/L) در نرمال است.

LDH (دی‌هیدروژناز لاکتات): معمولاً بین 140 و 280 واحد بر لیتر (U/L) در نرمال است.

LFT (آزمایش‌های عملکرد کبد): این آزمایش شامل چندین مورد است و هر قسمت از آن ممکن است محدوده مقادیر نرمال خاص خود را داشته باشد. برای هر آزمایش در پانل، به مقادیر نرمال خاص آن مراجعه کنید.

LH (هورمون لوتئینیزه): معمولاً بین 1 و 9 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر (mIU/mL) در زمان‌های مختلف در دوره‌های مختلف قاعدگی در نرمال است.

Li+ یا Li (لیتیم): معمولاً بین 0.6 و 1.2 میلی‌گرم بر لیتر (mEq/L) در نرمال است.

– IGF (Insulin-Like Growth Factor-I): معمولاً بین 110 و 307 نانوگرم بر میلی‌لیتر (ng/mL) در نرمال است.

IgG (Immunoglobulin G): معمولاً بین 700 و 1600 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

IgM (Immunoglobulin M): معمولاً بین 40 و 230 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

INR (International Normalized Ratio): معمولاً بین 0.9 و 1.1 در نرمال است.

Jo-1 Antibody: نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

Kleihauer-Betke: نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

Potassium (پتاسیم): معمولاً بین 3.5 و 5.0 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mEq/L) در نرمال است.

Lactoferrin (لاکتوفرین): نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

Lactate Dehydrogenase (LDH): معمولاً بین 140 و 280 واحد بر لیتر (U/L) در نرمال است.

Liver Function Tests (آزمایش‌های عملکرد کبد): این آزمایش شامل چندین مورد است و هر قسمت از آن ممکن است محدوده مقادیر نرمال خاص خود را داشته باشد. برای هر آزمایش در پانل، به مقادیر نرمال خاص آن مراجعه کنید.

Luteinizing Hormone (هورمون لوتئینیزه): معمولاً بین 1 و 9 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر (mIU/mL) در نرمال است.

Lithium (لیتیم): معمولاً بین 0.6 و 1.2 میلی‌گرم بر لیتر (mEq/L) در نرمال است.

MCHC: محدوده‌ی نرمال MCHC در آزمایش خون ۳۳.۴ تا ۳۵.۵ گرم بر دسی‌لیتر است.

MCV : سطح نرمال MCV در بزرگسالان بین ۸۰ تا ۹۶ FL (فمتولیتر) است. مقدار نرمال MCV در کودکان بین ۸۰ تا ۹۵ FL است و سطح نرمال MCV در نوزادان پیش از یکسالگی مابین ۹۶ تا ۱۰۸ FL است.

MetHb/MetHgb: (مت هموگلوبین): معمولاً کمتر از 1٪ از مجموع هموگلوبین در نرمال است.

Mg, Mag (منیزیم): معمولاً بین 1.7 و 2.3 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

MIC (غلظت مهارکننده حداقلی): وابسته به نوع دارو و میکروارگانیسم مورد بررسی است و مقادیر نرمال متفاوتی دارد.

MMA (اسید متیل‌مالونیک): معمولاً کمتر از 0.4 میکرومول بر لیتر (μmol/L) در نرمال است.

Mn (منگنز): معمولاً بین 1.7 و 2.5 میکروگرم بر دسی‌لیتر (μg/dL) در نرمال است.

Mono (مونونوکلئوز): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

NA (سدیم): معمولاً بین 135 و 145 میلی‌گرم بر لیتر (mEq/L) در نرمال است.

NEOTY (نوزاد نوع و DAT): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

NEOXM (نوزاد نوع و XM): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

NH3 (آمونیا): معمولاً بین 11 و 35 میکروگرم بر دسی‌لیتر (μg/dL) در نرمال است.

NTR (نوزاد نوع و Rh): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

PAP (آزمایش پاپ اسمیر): برای نتایج آزمایش پاپ اسمیر و آزمایش HPV DNA و آزمایش آنزیم اسید فسفاتاز پروستاتیک (Prostatic Acid Phosphatase)، معیارهای نرمال خاصی وجود ندارد.

Pb (سرب): معمولاً کمتر از 5 میکروگرم بر دسی‌لیتر (μg/dL) در نرمال است.

PBG (پورفوبیلینوژن): معمولاً کمتر از 2 میکرومول بر لیتر (μmol/L) در نرمال است.

PCP (فنسیکلیدین): معمولاً نباید تشخیص داده شود (مقدار منفی) در نرمال است.

PEP (الکتروفورز پروتئین): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

PHOS (فسفر): معمولاً بین0.97 و 1.45 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

PKU (فنیل‌کتونوریا): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

PLT یا PLT Ct (تعداد تخمیری): معمولاً بین 150 و 450 هزار در میکرولیتر (μL) در نرمال است.

PO4 (فسفات): معمولاً بین 2.5 و 4.5 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

PRL (پرولاکتین): معمولاً بین 2 و 18 نانوگرم بر میلی‌لیتر (ng/mL) در نرمال است.

PRU (P2Y12): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

PSA (آنتی‌ژن خاص پروستات): معمولاً در مردان بین 0 و 4 نانوگرم بر میلی‌لیتر (ng/mL) در نرمال است. با افزایش سن، مقادیر بالاتری می‌تواند معمولی باشد.

PT (زمان پروترومبین): معمولاً بین 11 و 13.5 ثانیه در نرمال است.

PTH (هورمون پاراتیروئید): معمولاً بین 10 و 65 پیکوگرم بر میلی‌لیتر (pg/mL) در نرمال است.

PTT (زمان پارشیال ترومبوپلاستین): معمولاً بین 25 و 35 ثانیه در نرمال است.

QIG (ایمونوگلوبولین‌های کمیتیتیو): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

RBC (سلول قرمز خون): معمولاً در مردان بین 4.5 و 5.5 میلیون در میکرولیتر (μL) و در زنان بین 4 و 5 میلیون در میکرولیتر (μL) در نرمال است.

RET (تعداد رتیکولوسیت): معمولاً بین 0.5 و 2.5٪ از تعداد سلول‌های قرمز خون در نرمال است.

RF (فاکتور روماتوئید): عدم حضور (مقدار منفی) در نرمال است.

RFP (پنل عملکرد کلیه): میزان نرمال برای هر آزمایش مختلف است و بستگی به نوع آزمایش دارد.

RhIG (Eval) (ارزیابی RhIG): نرمال یا مرجعی ندارد؛ نتیجه به تفسیر و شرایط خاص مربوط است.

RPR (آزمایش راپید پلاسمایی ریاگین): معمولاً منفی (عدم حضور) در نرمال است.

RSV (ویروس سینسیتیال تنفسی): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “مثبت” یا “منفی” بر اساس حضور یا عدم حضور ویروس در نمونه.

Scl-70 (آنتی بادی اسکلرودرما): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “مثبت” یا “منفی” بر اساس حضور یا عدم حضور آنتی بادی.

SHBG (گلوبولین متصل کننده هورمون جنسی): معمولاً بین 10 و 50 نانوگرم بر میلی‌لیتر (ng/mL) در نرمال است.

SIFE (الکتروفورز ایمنوفیکساسیون سرم): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود بر اساس الکتروفورز پروتئین‌های سرم و حضور یا عدم حضور باندهای ایمونوفیکساسیون.

Siro (سیرولیموس): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود بر اساس سطح سیرولیموس در خون، که بستگی به نوع آزمایش و درمان مربوطه دارد.

SPEP (الکتروفورز پروتئین سرم): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود بر اساس الکتروفورز پروتئین‌های سرم و نسبت آن‌ها.

SSA (آنتی بادی سندروم سیوگرن A): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “مثبت” یا “منفی” بر اساس حضور یا عدم حضور آنتی بادی.

SSB (آنتی بادی سندروم سیوگرن B): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “مثبت” یا “منفی” بر اساس حضور یا عدم حضور آنتی بادی.

SSDNA (DNA تک‌زنجیره‌ای): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “مثبت” یا “منفی” بر اساس حضور یا عدم حضور DNA تک‌زنجیره‌ای.

T Bil (بیلی‌روبین کل): معمولاً بین 0.3 و 1.9 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

T3 (تری‌ایودوتیرونین): معمولاً بین 100 و 200 نانوگرم بر دسی‌لیتر (ng/dL) در نرمال است.

T4 (تیروکسین): معمولاً بین 4.5 و 12.5 میکروگرم بر دسی‌لیتر (μg/dL) در نرمال است.

Tacro (تاکرلیموس): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود بر اساس سطح تاکرولیموس در خون، که بستگی به نوع آزمایش و درمان مربوطه دارد.

TBG (گلوبولین متصل کننده تیروکسین): معمولاً بین 12 و 20 میکروگرم بر میلی‌لیتر (μg/mL) در نرمال است.

TGL (تری‌گلیسرید): معمولاً بین 70 و 150 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

Theo (تئوفیلین): معمولاً بین 5 و 15 میکروگرم بر میلی‌لیتر (μg/mL) در نرمال است.

TIBC (ظرفیت کلی متصل کردن آهن): معمولاً بین 240 و 450 میکروگرم بر دسی‌لیتر (μg/dL) در نرمال است.

TP (پروتئین کلی): معمولاً بین 6 و 8 گرم بر دسی‌لیتر (g/dL) در نرمال است.

TREP (آنتی بادی‌های ترپونما): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “مثبت” یا “منفی” بر اساس حضور یا عدم حضور آنتی بادی.

Trep Ab (آنتی بادی‌های ترپونما): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “مثبت” یا “منفی” بر اساس حضور یا عدم حضور آنتی بادی.

TRH (هورمون تریوتروپین رلیزینگ): معمولاً بین 1 و 30 پیکوگرم بر میلی‌لیتر (pg/mL) در نرمال است.

Trig (تری‌گلیسرید): معمولاً بین 70 و 150 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

TRXN (ارزیابی واکنش انتقال خون): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود بر اساس واکنش بیمار به انتقال خون و حضور هرگونه واکنش آب و خون.

TSH (هورمون تحریک کننده تیروئید): معمولاً بین 0.4 و 4 میکروگرم بر دسی‌لیتر (μIU/mL) در نرمال است.

TSI (ایمونوگلوبولین تحریک کننده تیروئید): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “مثبت” یا “منفی” بر اساس حضور یا عدم حضور ایمونوگلوبولین تحریک کننده تیروئید.

TT (زمان طولانی شدن زمان ترومبین): معمولاً بین 10 و 14 ثانیه در نرمال است.

TYSC (نوع و اسکرین): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود بر اساس نوع گروه خونی بیمار و اسکرین آن برای انتقال خون.

UIFE (الکتروفورز ایمنوفیکساسیون ادرار): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود بر اساس الکتروفورز پروتئین‌های ادرار و حضور یا عدم حضور باندهای ایمونوفیکساسیون.

UPE, UPEP یا Ur Prot Elect (الکتروفورز پروتئین ادرار):

Ur Prot Elect (الکتروفورز پروتئین ادرار): میزان نرمال برای الکتروفورز پروتئین ادرار بستگی به نوع باندهای پروتئینی وجود دارد و مقادیر آنها ممکن است متفاوت باشد. نتایج معمولاً با الگوی الکتروفورز گزارش می‌شوند.

VCA (آنتیژن کپسید ویروسی): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “مثبت” یا “منفی” بر اساس حضور یا عدم حضور آنتیژن کپسید ویروسی.

VDRL (آزمایش سیفیلیس مرجع بیماری های جنسی): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “مثبت” یا “منفی” بر اساس نتایج آزمایش سیفیلیس موجود در مایع مغزی (CSF).

Vit A (ویتامین A): معمولاً بین 20 و 80 میکروگرم بر دسی‌لیتر (μg/dL) در نرمال است.

Vit B1 (ویتامین B1 یا تیامین): معمولاً بین 70 و 180 نانوگرم بر میلی‌گرم (ng/mL) در نرمال است.

Vit B12 (ویتامین B12): معمولاً بین 200 و 900 پیکوگرم بر میلی‌لیتر (pg/mL) در نرمال است.

Vit B2 (ویتامین B2 یا ریبوفلاوین): معمولاً بین 0.3 و 1.3 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

Vit B6 (ویتامین B6 یا پیری‌دوکسین): معمولاً بین 5 و 30 نانوگرم بر میلی‌گرم (ng/mL) در نرمال است.

Vit C (ویتامین C): معمولاً بین 0.6 و 2 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

Vit D (ویتامین D یا 25-هیدروکسی ویتامین D): معمولاً بین 30 و 100 نانوگرم بر میلی‌لیتر (ng/mL) در نرمال است.

VLDL (لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین): معمولاً بین 5 و 40 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

VMA (استیک اسید وانیلیل مندلیک): معمولاً بین 0 و 7 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) در نرمال است.

VZG (آنتی‌بادی ویروس زوستر): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “مثبت یا منفی”

در زیر، میزان نرمان برخی از آزمایشات پیوست شده آمده است:

WBC (شمارش سلول‌های سفید خون): معمولاً بین 4,500 و 11,000 سلول در میکرولیتر (cells/μL) در نرمال است.

Xa (هپارین با وزن مولکولی کم): نتیجه معمولاً گزارش نمی‌شود به عنوان درصد فعالیت هپارین با وزن مولکولی کم.

XM (نوع و تطابق خون): نتیجه معمولاً گزارش می‌شود به عنوان “منطبق” یا “نامنطبق” بر اساس تطابق یا عدم تطابق خون بین نمونه خون و گیرنده مورد نیاز.

Zn (روی): معمولاً بین 70 و 120 میکروگرم بر دسی‌لیتر (μg/dL) در نرمال است.

ZPP (پروتوپورفیرین روی): معمولاً بین 25 و 100 میکروگرم بر دسی‌لیتر (μg/dL) نرمال است.

آزمایشگاه و پاتوبیولوژی صدر تبریز