فرم اشتغال

روز/ماه/سال

کارجوی عزیز رعایت موارد زیر جهت تسریع کار ضروری میباشد.

  1. برای تماس سریع لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید.
  2. در صورت نیاز به نیروی همکار، بعد از بررسی توسط کارشناسان حتما با شما تماس تلفنی انجام خواهد شد.
  3. در صورت دعوت به مصاحبه لطفا تمامی مدارک شخصی و تحصیلی را به همراه داشته باشید.
  4. از تماس های تلفنی جهت اطلاع از زمان و نتیجه مصاحبه خوداری فرمایید.